Premium

Kunstroven uit de 17e eeuw, lees hier de oude nieuwsberichten

Kunstroven uit de 17e eeuw, lees hier de oude nieuwsberichten
Ambrosius Bosschaert, Bloemstilleven, 1617
© Hallwyl Museum
Haarlem

De Oprechte Haerlemsche Courant maakte in de 17e eeuw herhaaldelijk melding van geroofde kunstwerken. Onderzoeker Menno Jonker baseerde een onderzoek naar 350 jaar oude kunstroven op onderstaande twee advertenties. Ze verschenen korte of langere tijd na de gepleegde feiten. De berichten zijn letterlijk overgenomen in de 17e-eeuwse Nederlandse taal. Elders op deze website staat uitgebreide informatie over Jonkers detective-werk.

Uit: De Oprechte Haerlemsche Courant, 15 november 1674

Daer zijn omtrent Mey 1674. vermist twee Stucken Schildery groot omtrent een El en een vierendeel, en een El breet; zijnde het eene een Battailje, daer een Trompetter, die groen geboort is, voor over van een root Paerdt valt, en daer een Blaeuwe-Rock met Prince Ruyter vecht; het andere is, daer Soldaten drincken aen een Tent, daer een Vrouwken danst met een Soldaet, beyde gemaeckt van Jan van Huchtenburgh, aen wien gedachte Schideryen, van die deselve voorkomt, konnen geaddresseert werden, tot Amsterdam, op de Prince-gracht, by het Scherm School, of tot Leyden, by den Waeg-meester van Leyden, sal een goede Vereeringe genieten.

Uit: De Oprechte Haerlemsche Courant, 22 april 1670

Men laet midts desen bekent maecken, dat op den 14 April, zijnde Maendagh, uyt het Oude Heeren Logement gestoolen is een raer Schilderytjen, zijnde een Blom-Potjen, omtrent ander halve Voet hoogh met de Lijst van een Voet breet, zijnde op een Kopere Plaet geschildert, en hebbende in ’t midden boven aen een Tulp, wit en root gemenght, die de twee voorste Blaren heel overhangen, en oock een witte Roos, daer een wilde Honigh-By op sit, en leggende een Knop van een roode Roos op de gront, gemerkt met een A en B daer in. Die het selve weet te voorschijn te brengen, addresseere sig aen de Gilde-Knecht van ’t Schilders Gilt tot Amsterdam, sal daer voor een goede Vereeringe genieten.

Lees ook: Menno Jonker reconstrueert twee 17e-eeuwse kunstroven met behulp van advertenties in de voorloper van Haarlems Dagblad

En: Oprechte Haerlemsche Courant maakte schilders bekend in Europa

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.