GS reageert op regen aan moties: kans voor sporthal in Wormer en bouwmogelijkheden in Blaricum en bij Schagen

Een tiny house in de buurt Nieuw Den Helder.
© George Stoekenbroek
Haarlem

Op het ijsbaanterrein in Wormer kan toch een duurzame sporthal komen. En de ruimte voor bebouwing op het terrein van Tergooi Ziekenhuis in Blaricum wordt niet ingeperkt. Hetzelfde geldt mogelijk voor de Zijpe- en Hazepolder bij Schagen, want verkend gaat worden hoe het Bijzonder Provinciaal Landschap rond Schagen anders begrensd kan worden.

Het zijn drie wijzigingen van de concept-Omgevingsverordening die Provinciale Staten donderdag gaan vaststellen, waar Gedeputeerde Staten mee kunnen leven. De moties die hierover gaan, krijgen een positief advies mee. Er staan voor die vergadering maar liefst 66 moties en amendementen op de agenda. Daarbovenop hebben de fracties donderdag gelegenheid nog meer moties en amendementen in te dienen.

Zoals uit bovenstaande opsomming al blijkt, is GS er niet happig op dat die allemaal aangenomen worden. De overgrote meerderheid ontraden zij gemotiveerd en Wormer, Blaricum en Schagen zijn maar drie van de plekken waarover het college positief denkt. Van de 66 moties en amendementen die tijdens de eerste helft van de beraadslagingen over de Omgevingsverordening zijn ingediend, maandag 5 oktober, krijgen er dertien een positief of neutraal advies en worden er 53 ontraden door GS.

Noord-Holland stelt de Omgevingsverordening vast in het kader van de Omgevingswet die voor het hele land gaat gelden. De verordening vervangt 21 verordeningen die de ruimtelijke inrichting van de provincie regelen. Gemeenten moeten zich aan de Omgevingsverordening gaan houden, die bijvoorbeeld bepaalt waar windturbines mogen komen en welke Bijzondere Provinciale Landschappen niet mogen worden aangetast.

Vooral de begrenzing van die BPL’s is een heet hangijzer. Plannenmakers zien dat de begrenzing van de BPL’s een streep haalt door bijvoorbeeld woningbouwplannen die ze al jaren koesteren en waarvoor door ontwikkelaars bijvoorbeeld al grond is gekocht. Gemeenten, zoals Wijdemeren, Bergen, Castricum en Alkmaar, vrezen dat er voor hun eigen woningzoekenden niet meer kan worden gebouwd.

Voorbeeld van een motie waar GS neutraal/positief tegenover staat, is het voorstel van SP en Partij voor de Dieren natuur een ’groot openbaar belang’ te noemen. En een die GS afwijst is die van Forum voor Democratie, die wil dat er geen uitzonderingen meer mogelijk zijn windmolens op minder dan 600 meter van gevoelige bestemmingen te plaatsen. Dan is het de metropoolregio Amsterdam nog knap lastig voor windturbines een plek te vinden, stelt GS.

De motie van ChristenUnie en Partij voor de Dieren om ’tiny houses’ positief tegemoet te treden, kan deels aanvaard worden als het aan GS ligt. Want de bestaande regels bieden deze vorm van wonen in kleine maar complete huizen nu ook al kansen. GS suggereert deze vorm van wonen op te nemen in het Deltaplan Wonen dat in aantocht is voor de provincie.

Lees over de vergadering van 5 oktober: Debat ’bestuurlijke Big Bang’ draait om wel/geen woningbouw in landelijk Noord-Holland

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.